បង្កើត​កម្មវិធី​ទៅ​ឲ្យ​គេហទំព័រ

អ្នកសិក្សា

មេរៀន​នេះត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ឡើង សំរាប់​អ្នក​សិក្សា​ដែល​ចង់​បង្កើត​កម្មវិធី​ទៅ​ឲ្យ​គេហទំព័រ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​គេហទំព័រ​មាន​លទ្ធភាព​ទំនាកទំនង​ជាមួយ​នឹង​ទិន្នន័យ ។

តម្រូវការ

អ្នក​សិក្សា​មេរៀន​នេះ គឺ​តម្រូវ​ឲ្យ​ចេះ​កូដ HTML ជាមុន​សិន ។ បើ​អ្នក​មិន​ទាន់​ចេះ​កូដ HTML ទេ អ្នក​អាច​សិក្សាមេរៀន HTML ដោយ​ចូល​ទំព័រ មេរៀន HTML ។

អនុវត្ត​ជាក់ស្ដែង

គ្រប់​ចំណុច​ដែល​បាន​បង្ហាញ តែង​មាន​ភ្ជាប់​ជាមួយ​នូវ​ការ​អនុវត្ត​ជាក់ស្ដែង ដែល​មាន​សណ្ឋាន​ដូច​ប្រអប់​នេះ ។ វា​គឺ​ជា​ឧបករណ៍មួយ​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ក្រុម​ការងារ Khode សំរាប់​សម្រួល​ដល់​ការ​អនុវត្ត​កូដ​របស់​អ្នក​សិក្សា​គ្រប់​រូប ។ អ្នក​អាច​សរសេរ​កូដ​នៅ​ក្នុង​នោះ ហើយ​មើល​ចម្លើយ​បាន​ភ្លាមៗ​តែ​ម្ដង ។

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Khode Academy</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <?php
      echo "ថ្ងៃ";
      switch (date("l")) {
        case "Sunday": echo "អាទិត្យ"; break;
        case "Monday": echo "ច័ន្ទ"; break;
        case "Tuesday": echo "អង្គារ"; break;
        case "Wednesday": echo "ពុធ"; break;
        case "Thursday": echo "ព្រហស្បតិ៍"; break;
        case "Friday": echo "សុក្រ"; break;
        case "Saturday": echo "សៅរ៍"; break;
      }
    ?>
  </body>
</html>
ទំព៏រ​ដើម កូដ វីដេអូ បញ្ជី ចែករំលែក បោះពុម្ភ ឡើង​លើ Facebook Google Plus Twitter មតិ ឧបត្ថម្ភ ទំនាក់ទំនង អាជ្ញាប័ណ្ឌ សិទ្ធ​អ្នក​និពន្ធ បិទ Khode Academy មុន បន្ទាប់ ប្ដូរ​ម៉ូត