បង្កើត​អន្តរកម្ម​ទៅ​ឲ្យ​គេហទំព័រ

អ្នកសិក្សា

មេរៀន​នេះត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ឡើង​សំរាប់​អ្នក​សិក្សា ដែល​ចង់​បង្កើត​អន្តរកម្ម​ទៅ​ឲ្យ​គេហទំព័រ បង្កើត​ជា​ភាព​រស់រវើក ទាក់ទាញ និងផ្ដល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ទៅ​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើប្រាស់ ។

តម្រូវការ

អ្នក​សិក្សា​មេរៀន​នេះ គឺ​តម្រូវ​ឲ្យ​ចេះ​កូដ HTML និង CSS ជាមុន​សិន ។ បើ​អ្នក​មិន​ទាន់​ចេះ​កូដ HTML ទេ អ្នក​អាច​សិក្សាមេរៀន HTML ដោយ​ចូល​ទំព័រ មេរៀន HTML ។ រីឯ នេះ​គឺ​ជា មេរៀន CSS ។

អនុវត្ត​ជាក់ស្ដែង

គ្រប់​ចំណុច​ដែល​បាន​បង្ហាញ តែង​មាន​ភ្ជាប់​ជាមួយ​នូវ​ការ​អនុវត្ត​ជាក់ស្ដែង ដែល​មាន​សណ្ឋាន​ដូច​ប្រអប់​នេះ ។ វា​គឺ​ជា​ឧបករណ៍មួយ​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ក្រុម​ការងារ Khode សំរាប់​សម្រួល​ដល់​ការ​អនុវត្ត​កូដ​របស់​អ្នក​សិក្សា​គ្រប់​រូប ។ អ្នក​អាច​សរសេរ​កូដ​នៅ​ក្នុង​នោះ ហើយ​មើល​ចម្លើយ​បាន​ភ្លាមៗ​តែ​ម្ដង ។

function increase(event) {
    event.target.innerText = Number(event.target.innerText) + 1;
}
ចុច​ប៊ូតុង​នេះ <button onclick="increase(event)">0</button>
ទំព៏រ​ដើម កូដ វីដេអូ បញ្ជី ចែករំលែក បោះពុម្ភ ឡើង​លើ Facebook Google Plus Twitter មតិ ឧបត្ថម្ភ ទំនាក់ទំនង អាជ្ញាប័ណ្ឌ សិទ្ធ​អ្នក​និពន្ធ បិទ Khode Academy មុន បន្ទាប់ ប្ដូរ​ម៉ូត