អត្ថបទ

មេរៀន​នេះ មាន​ជា​វីដេអូ ។

មេរៀន​ជា​វីដេអូ

យើង​នឹង​ធ្វើ​ការ​សិក្សា​អំពី​ការ​កំណត់ ៖

ក្បាលរឿង

<h1>, <h2>, <h3>, <h4, <h5>, <h6> ទាំង​អស់​នេះ ប្រើ​សំរាប់​សរសេរ​ក្បាលរឿង​តាម​លំដាប់​លេខ ។

ចំណងជើងធំ ត្រូវ​សរសេរ​នៅ​ក្នុង <h1> ។ មួយ​ធំ ពីរ​ធំ បី​ធំ... ត្រូវ​សរសេរ​នៅ​ក្នុង <h2> ។

<h1>ចំណងជើង</h1>
<h2>១.មួយ​ធំ</h2>
<h3>១.១.​មួយ​ចុច​មួយ</h3>
<h4>១.១.១.​មួយ​ចុច​មួយ​ចុច​មួយ</h4>
<h4>១.១.២.​មួយ​ចុច​មួយ​ចុច​ពីរ</h4>
<h5>ក.ក្បាល​រឿង​ទី៥</h5>
<h5>ខ.​ក្បាល​រឿង​ទី៥</h5>
<h6>a.​ក្បាល​រឿង​ទី៦</h6>
<h6>b.​ក្បាល​រឿង​ទី៦</h6>
<h4>១.១.៣.​មួយ​ចុច​មួយ​ចុច​បី</h4>
<h3>១.២.​មួយ​ចុច​មួយ</h3>
<h2>២.​ពីរ​ធំ</h2>

កថាខណ្ឌ

កថាខណ្ឌ​ត្រូវ​សរសេរ​នៅ​ក្នុង <p> ។

<h2>ក្បាល​រឿង​ទី២</h2>
<p>កថាខណ្ឌ​ត្រូវ​សរសេរ​នៅ​ក្នុង p ។</p>

ការ​ចុះ​បន្ទាត់

ចម្លើយ​នៃ HTML នឹង​មិន​ចុះ​បន្ទាត់​ទេ នៅ​ពេល​ដែល​ចុច​ប៊ូតុង​ចុះ​បន្ទាត់​ធម្មតា ។ ដើម្បី​ចុះ​បន្ទាត់​នៅ​កន្លែង​ណាមួយ ត្រូវ​សរសេរ <br> នៅ​កន្លែង​នោះ ។

<h3>ក្បាល​រឿង​ទី៣</h3>
<p>នេះ​ជា​កថាខណ្ឌ ។
ខ្ញុំ​ចុះ​បន្ទាត់​ដោយ​មិន​ប្រើ br tag តែ​វា​មិន​ចុះ​បន្ទាត់​ទេ ។<br>ខ្ញុំ​ចុះ​បន្ទាត់​ដោយ br tag ។ វា​ចុះ​បន្ទាត់ ទោះ​បី​ជា​មិន​ចុះ​បន្ទាត់​ក្នុង​កូដ​ក៏​ដោយ ។</p>

<br> មិន​មាន​ការ​សរសេរ​បញ្ចប់ tag នោះ​ទេ (មាន​ន័យ​ថា គ្មាន </br> ទេ) ។

ទំព៏រ​ដើម កូដ វីដេអូ បញ្ជី ចែករំលែក បោះពុម្ភ ឡើង​លើ Facebook Google Plus Twitter មតិ ឧបត្ថម្ភ ទំនាក់ទំនង អាជ្ញាប័ណ្ឌ សិទ្ធ​អ្នក​និពន្ធ បិទ Khode Academy មុន បន្ទាប់ ប្ដូរ​ម៉ូត