រចនាសម្ព័ន្ធ

មេរៀន​នេះ មាន​ជា​វីដេអូ ។

មេរៀន​ជា​វីដេអូ

ចំណុច​សំខាន់ៗ​នៃកូដ HTML មាន ២ គឺ ៖

ធាតុ

ធាតុ ប្រើ​សំរាប់​កំណត់​សមាសធាតុ​ទៅ​ឲ្យ​អ្វី​មួយ ។ និយាយ​ឲ្យ​សាមញ្ញ គឺ​ប្រើ​សំរាប់​ប្រាប់​ថា អក្សរ​មួយ​ដុំ​នឹង​ជា​អ្វី ជា​ចំណងជើង ជា​កថាខណ្ឌ ឬ​ជា​អ្វី​ផ្សេង ។

កាល​ណា​អក្សរ​មួយ​មាន​ធាតុ​ក្រាស់ អក្សរ​នោះ​នឹង​ទៅ​ជា​ក្រាស់ ។

ពាក្យ <b>KHODE</b> នេះ​កំពុង​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ធាតុ​ក្រាស់ ។

របៀប​កំណត់​ធាតុ

របៀប​បញ្ឈប់​ប្រតិកម្ម​នៃ​ធាតុ

អក្សរ​តាង​នៃ​ធាតុ​តែង​ត្រូវបាន​ហៅ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេសថា "tag" ។ (<b> អានថា b tag)

Attribute

Attribute ប្រើ​សំរាប់​កំណត់​លក្ខណៈ​បន្ថែម​ទៅ​ឲ្យ​ធាតុ ។

ស្វាគមន៍​មក​កាន់ <b title="KHODE Academy">KHODE</b>

អំពី title attribute ៖

ទីតាំង​សរសេរ Attribute

រចនាសម្ព័ន្ធ Attribute

  1. សរសេរ​ឈ្មោះ attribute
  2. សញ្ញា​ស្មើ
  3. អព្ភន្តរសញ្ញា
  4. តម្លៃ attribute ត្រូវ​សរសេរ​នៅ​ក្នុង​អព្ភន្តរសញ្ញា ។
ទំព៏រ​ដើម កូដ វីដេអូ បញ្ជី ចែករំលែក បោះពុម្ភ ឡើង​លើ Facebook Google Plus Twitter មតិ ឧបត្ថម្ភ ទំនាក់ទំនង អាជ្ញាប័ណ្ឌ សិទ្ធ​អ្នក​និពន្ធ បិទ Khode Academy មុន បន្ទាប់ ប្ដូរ​ម៉ូត