កម្មវិធី

មេរៀន​នេះ មាន​ជា​វីដេអូ ។

មេរៀន​ជា​វីដេអូ

កម្មវីធី​ដែល​យើង​ត្រូវ​ការ មាន ២ គឺ ៖

កម្មវិធី​ទាំងនោះ​មិន​ទាមទារ​ជា​កម្មវិធី​ដែល​ទំនើប​នោះ​ទេ យើង​អាច​ប្រើ​កម្មវិធី​ដែល​មាន​ស្រាប់​នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​ក៏​បាន​ដែរ ។ ប៉ុន្តែ​កម្មវិធី​ទាំងអស់​នោះ​មិន​ផ្ដល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ដល់​ការ​សរសេរ​កូដ​របស់​យើង​នោះ​ទេ ។ ដូច្នេះ​ហើយ គេ​តែង​ប្រើ​កម្មវធី​ផ្សេង​ៗ​ដែល​មាន​នៅ​លើ​អ៊ីនធើណិត ។

កម្មវិធី​សរសេរ​កូដ

កម្មវិធី​សរសេរ​កូដ​ដែល​មាន​ស្រាប់ ៖

អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​កម្មវិធី​ដទៃ ដោយ​ស្វែង​រក​ពាក្យ​ថា "code editor" នៅ​លើ​អ៊ីនធើណិត ។

Notepad សំរាប់ Windows
Notepad សំរាប់ Windows
TextEdit សំរាប់ Mac OS
TextEdit សំរាប់ Mac OS

កម្មវិធី​ដំណើរការ​កូដ

កម្មវិធី​ដំណើរការ​កូដ HTML គឺ​ជា​កម្មវិធី​រុករក​គេហទំព័រ ។ កម្មវិធី​រុករក​គេហទំព័រ​ដែល​មាន​ស្រាប់ ៖

អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​កម្មវិធី​ដទៃ ដោយ​ស្វែង​រក​ពាក្យ​ថា "web browser" នៅ​លើ​អ៊ីនធើណិត ។

Internet Explorer សំរាប់ Windows
Internet Explorer សំរាប់ Windows
Safari សំរាប់ Mac OS
Safari សំរាប់ Mac OS
ទំព៏រ​ដើម កូដ វីដេអូ បញ្ជី ចែករំលែក បោះពុម្ភ ឡើង​លើ Facebook Google Plus Twitter មតិ ឧបត្ថម្ភ ទំនាក់ទំនង អាជ្ញាប័ណ្ឌ សិទ្ធ​អ្នក​និពន្ធ បិទ Khode Academy មុន បន្ទាប់ ប្ដូរ​ម៉ូត