បញ្ជី

មេរៀន​នេះ មាន​ជា​វីដេអូ ។

មេរៀន​ជា​វីដេអូ

បញ្ជី​នៅ​ក្នុង HTML មាន ២ ប្រភេទ គី ៖

ប្រើ​តែ <ol><ul> មិន​គ្រប់​គ្រាន់​ទេ ព្រោះ​វា​ត្រឹម​តែ​ប្រាប់​ថា បញ្ជី​នោះ​មាន ឬ​គ្មាន​លំដាប់​លំដោយ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ។ ដើម្បី​បង្កើត​ជួរ​បញ្ជី​ត្រូវ​ប្រើ <li> ។ ពាក្យ​ពេញ​របស់ li គឺ list ។

<p>ប្ដូរ​ពី ol ទៅ​ជា ul នឹង​ឃើញ​ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​បញ្ជី​មាន និង​គ្មាន​លំដាប់លំដោយ ។</p>
<h3>ខែតាម​ចន្ទគតិ</h3>
<ol>
  <li>មិគសិរ</li>
  <li>បុស្ស</li>
  <li>មាឃ</li>
  <li>ផល្គុន</li>
  <li>ចេត្រ</li>
  <li>ពិសាខ</li>
  <li>ជេស្ឋ</li>
  <li>អាសាធ</li>
  <li>ស្រាពណ៍</li>
  <li>ភទ្របទ</li>
  <li>អស្សុជ</li>
  <li>កត្ដិក</li>
</ol>
ទំព៏រ​ដើម កូដ វីដេអូ បញ្ជី ចែករំលែក បោះពុម្ភ ឡើង​លើ Facebook Google Plus Twitter មតិ ឧបត្ថម្ភ ទំនាក់ទំនង អាជ្ញាប័ណ្ឌ សិទ្ធ​អ្នក​និពន្ធ បិទ Khode Academy មុន បន្ទាប់ ប្ដូរ​ម៉ូត