ក្បាល

មេរៀន​នេះ មាន​ជា​វីដេអូ ។

មេរៀន​ជា​វីដេអូ

ក្បាល​នៃ​គេហទំព័រ គឺ​ជា​ព័ត៌មាន​នៃ​ទំព័រ​នីមួយៗ ។ វាព័ត៌មាន​ទាំងនោះ​មាន​ដូចជា ៖

ព័ត៌មាន​ទាំងនោះ ត្រូវ​សរសេរ​នៅ​ក្នុង <head> ។

ចំណងជើង​នៃ​គេហទំព័រ

ដើម្បី​កំណត់​ចំណងជើង​ទៅ​ឲ្យ​ទំព័រ​មួយ គឺ​ត្រូវ​ប្រើ <title> ដែល​ត្រូវ​កំណត់​នៅ​ក្នុង <head> ។

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>KHODE ACADEMY</title>
    </head>
</html>

ចំណងជើង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​កន្លែង​មួយ​ចំនួនដូចជា ក្បាលផ្ទាំងទំព័រ ឬ​នៅ​លើ​ចម្លើយ​នៃ​ការរុករក​តាម​អ៊ីនធើណិត ។

ក្បាលផ្ទាំងទំព័រ
ក្បាលផ្ទាំងទំព័រ
ចម្លើយ​នៃ​ការរុករក​តាម​អ៊ីនធើណិត
ចម្លើយ​នៃ​ការរុករក​តាម​អ៊ីនធើណិត

<meta>

<meta> ប្រើ​សំរាប់​កំណត់​ព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន​ដូចជា ៖

ការ​កំណត់ <meta> ត្រូវ​បាន​យក​ទៅ​ប្រើ​ដោយ​កម្មវិធី​រុករក​គេហទំព័រ ទំព័រ​ស្វែងរក បណ្ដាញ​សង្គម ... ។

កំណត់​សេចក្ដី​ពណ៌នា

<meta name="description" content="KHODE ACADEMY ផ្ដល់​ការ​សិក្សា​អំពី​កូដ ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ ។">

ឧទាហរណ៍​ខាងលើ នៅ​ពេល​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​លើ​ទំព័រ​រុករក វា​នឹង​ចេញ​នៅ​កន្លែង​ដូចក្នុង​រូប​នេះ ។

ការពិពណ៌នា​នៅ​លើ​ទំព័រ​រុករក
ការពិពណ៌នា​នៅ​លើ​ទំព័រ​រុករក

កំណត់​ពាក្យ​គន្លឹះ

ពាក្យ​គន្លឹះ គឺ​ជា​ពាក្យ​រាយៗ​អំពី​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន ។ កាល​ណា​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ស្វែង​រក​នៅ​លើ​ម៉ាស៊ីន​ស្វែងរក ហើយ​ស្វែង​រក​ពាក្យ​ដែល​ជា​ពាក្យ​គន្លឹះ​នៃ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន នោះ​ម៉ាស៊ីន​ស្វែង​រក​នឹង​បង្ហាញ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្នឲ្យ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ឃើញ ។

<meta name="keywords" content="khode, html, css, javascript, webcode, khmer, ខ្មែរ">

ឧទាហរណ៍​ខាង​លើ ទំព័រ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​លើ​ទំព័រ​ស្វែងរក កាល​ណា​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ស្វែង​រក​ចំពាក្យ "khode" "html" "css" "javascript" "webcode" "khmer" ឬ​ពាក្យ "ខ្មែរ" ។

បញ្ជាក់​សំណុំ​តួ​អក្សរ

សំណុំ​តួ​អក្សរ​មួយ​ចំនួន មិន​ទ្រទ្រង់​អក្សរ​ខ្មែរ​ទេ ។ ដើម្បី​ឲ្យ​ទំព័រ​អាច​បង្ហាញ​អក្សរ​ខ្មែរ​បាន​ល្អ ត្រូវ​ប្រើ​សំណុំ​អក្សរ​ប្រភេទ utf-8 ។

<meta charset="utf-8">

កំណត់​ឈ្មោះ​អ្នក​បង្កើត

<meta name="author" content="ផល ឧសភ័ក្ត្រា">

ឧទាហរណ៍​ខាងលើ បង្ហាញ​ថា ទំព័រ​នោះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ ផល ឧសភ័ក្ត្រា ។

ទំព៏រ​ដើម កូដ វីដេអូ បញ្ជី ចែករំលែក បោះពុម្ភ ឡើង​លើ Facebook Google Plus Twitter មតិ ឧបត្ថម្ភ ទំនាក់ទំនង អាជ្ញាប័ណ្ឌ សិទ្ធ​អ្នក​និពន្ធ បិទ Khode Academy មុន បន្ទាប់ ប្ដូរ​ម៉ូត