វិចារណ៍

មេរៀន​នេះ មាន​ជា​វីដេអូ ។

មេរៀន​ជា​វីដេអូ

យើង​ប្រើ​វិចារណ៍​វា​សំរាប់ ៖


រចនាសម្ព័ន្ធ​របស់​វិចារណ៍ ៖

  1. ដំបូង​ត្រូវ​សរសេរ <!--
  2. បន្ទាប់​មក សរសេរ​អ្វី​ក៏​បាន ដែល​វា​នឹង​ក្លាយ​ទៅ​ជា​វិចារណ៍​ទាំងអស់
  3. ចុង​ក្រោយ​គឺ --> ។
<!--នេះ​គឺ​ជា​វិចារណ៍-->
<p>នេះ​គឺ​ជា​ពាក្យ​ធម្មតា ។</p>
<!--វិចារណ៍​មិន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​លទ្ធផល​ទេ ។-->

វិចារណ៍​មិន​បង្ហាញ​ជា​រូបរាង​អ្វី​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​ទេ ។

ទំព៏រ​ដើម កូដ វីដេអូ បញ្ជី ចែករំលែក បោះពុម្ភ ឡើង​លើ Facebook Google Plus Twitter មតិ ឧបត្ថម្ភ ទំនាក់ទំនង អាជ្ញាប័ណ្ឌ សិទ្ធ​អ្នក​និពន្ធ បិទ Khode Academy មុន បន្ទាប់ ប្ដូរ​ម៉ូត