បង្កើត​គេហទំព័រ

អ្នក​សិក្សា

មេរៀន​មួយ​នេះ​ត្រូវ​បាន​រៀបរៀង​ឡើង សំរាប់​អ្នក​ដែល​ចង់​សិក្សា​អំពី​ការ​សរសេរ​កូដ​គេហទំព័រ ដែល​លើក​យក​មក​នូវ​ការណែនាំ​អំពី​កូដ HTML ចាប់​ពី​កំរិត​ដំបូង​បំផុត ហើយ​ក៏​មាន​ភ្ជាប់​ជាមួយ​នឹង​វីដេអូ​មួយ​ចំនួន ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​សិក្សា​កាន់​តែ​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល ។

តម្រូវការ

អ្នក​សិក្សា​មេរៀន​នេះ​ត្រូវមាន​ចំនេះ​ដឹង​មូល​ដ្ឋាន​មួយ​ចំនួន​ទាក់ទង​ទៅនឹង​កុំព្យូទ័រ​ដូចជា ៖

អនុវត្ត​ជាក់ស្ដែង

គ្រប់​ចំណុច​ដែល​បាន​បង្ហាញ តែង​មាន​ភ្ជាប់​ជាមួយ​នូវ​ការ​អនុវត្ត​ជាក់ស្ដែង ដែល​មាន​សណ្ឋាន​ដូច​ប្រអប់​នេះ ។ វា​គឺ​ជា​ឧបករណ៍មួយ​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ក្រុម​ការងារ Khode សំរាប់​សម្រួល​ដល់​ការ​អនុវត្ត​កូដ​របស់​អ្នក​សិក្សា​គ្រប់​រូប ។ អ្នក​អាច​សរសេរ​កូដ​នៅ​ក្នុង​នោះ ហើយ​មើល​ចម្លើយ​បាន​ភ្លាមៗ​តែ​ម្ដង ។

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Khode Academy</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h2>KHODE ACADEMY</h2>
    <p>ស្វាគមន៍​មក​កាន់ KHODE</p>
    <p>មេរៀន​កូដ​កុំព្យូទ័រ ជា​ភាសាខ្មែរ ឥត​គិត​ថ្លៃ</p>
  </body>
</html>
ទំព៏រ​ដើម កូដ វីដេអូ បញ្ជី ចែករំលែក បោះពុម្ភ ឡើង​លើ Facebook Google Plus Twitter មតិ ឧបត្ថម្ភ ទំនាក់ទំនង អាជ្ញាប័ណ្ឌ សិទ្ធ​អ្នក​និពន្ធ បិទ Khode Academy មុន បន្ទាប់ ប្ដូរ​ម៉ូត