ប្រវែង

មេរៀន​នេះ មាន​ជា​វីដេអូ ។

មេរៀន​ជា​វីដេអូ

ទាក់​ទង​នឹង​ប្រវែង គឺ​មាន ២ ចំណុច ដែល​ត្រូវ​លើក​យក​សិក្សា ៖

ប្រវែង​ផ្ដេក

Property បម្រើបម្រាស់
width កំណត់​ប្រវែង​ផ្ដេក
min-width កំណត់​ប្រវែង​ផ្ដេក​អប្បបរមា
max-width កំណត់​ប្រវែង​ផ្ដេក​អតិបរមា
div {
  width: 60%;
  background: red;
  color: white;
  max-width: 350px;
  min-width: 250px;
}
<div>ប្រអប់​នេះ​មាន​ប្រវែង​ផ្ដេក ៦០% នៃ​របស់​ដែល​ផ្ទុក​វា ។ ក្រោម​ឥទ្ធិពល​នៃ max-width និង min-width វា​មិន​ធំជាង 350px ហើយ​ក៏​មិន​តូច​ជាង 250px ដែរ ។</div>

ប្រវែង​បញ្ឈរ

Property បម្រើបម្រាស់
height កំណត់​ប្រវែង​បញ្ឈរ
min-height កំណត់​ប្រវែង​បញ្ឈរ​អប្បបរមា
max-height កំណត់​ប្រវែង​បញ្ឈរ​អតិបរមា
div {
  background: red;
  color: white;
  height: 75%;
  min-height: 150px;
  max-height: 300px;
}
<div>ប្រអប់​នេះ​មាន​ប្រវែង​បញ្ឈរ ៧០% នៃ​របស់​ដែល​ផ្ទុក​វា ។ ក្រោម​ឥទ្ធិពល​នៃ max-height និង min-height វា​មិន​ធំជាង 300px ហើយ​ក៏​មិន​តូច​ជាង 150px ដែរ ។</div>
ទំព៏រ​ដើម កូដ វីដេអូ បញ្ជី ចែករំលែក បោះពុម្ភ ឡើង​លើ Facebook Google Plus Twitter មតិ ឧបត្ថម្ភ ទំនាក់ទំនង អាជ្ញាប័ណ្ឌ សិទ្ធ​អ្នក​និពន្ធ បិទ Khode Academy មុន បន្ទាប់ ប្ដូរ​ម៉ូត