ជំនួយ

KHODE រចនា​ឲ្យ​ទំព័រ​មេរៀន មាន​លក្ខណៈ​សាមញ្ញ​បំផុត ។ មាន​ចំណុច​សំខាន់ៗ ដូចខាងក្រោម ៖


បច្ចុប្បន្ន Khode បាន​បន្ថែម​នូវ​រូបរាង​ថ្មី​មួយ​ទៀត ដែល​សង្ឃឹម​ថា នឹង​អាច​ជួយ​សម្រួល​ដល់​ការ​សិក្សា​បាន​មួយ​កំរិត​ទៀត ។ រូបរាង​ថ្មី​នោះ​មាន​លក្ខណៈ ដូចខាងក្រោម ៖

ទំព៏រ​ដើម កូដ វីដេអូ បញ្ជី ចែករំលែក បោះពុម្ភ ឡើង​លើ Facebook Google Plus Twitter មតិ ឧបត្ថម្ភ ទំនាក់ទំនង អាជ្ញាប័ណ្ឌ សិទ្ធ​អ្នក​និពន្ធ បិទ Khode Academy មុន បន្ទាប់ ប្ដូរ​ម៉ូត